Thông báo về việc tạm thời nghỉ học để phòng chống Covid-19 kể từ ngày 23/3/2020